Palvelun käyttöehdot

§1. Termistö

1.1. Yritys - Webly (Y-Tunnus 2860785-9), palveluntarjoaja.
1.2. Asiakas - Yritykseltä palvelun tai tuotteen tilannut yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.
1.3. Palvelu - Asiakkaan yritykseltä ostama palvelu.
1.4. Henkilökunta - Henkilökunnalla tarkoitetaan sellaista henkilöä tai yhteisöä, joka sillä hetkellä on yrityksen palveluksessa.

§2. Palvelun tilaaminen

2.1 Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikesta tarpeellisesta palveluun tai sen käyttöön liittyvästä tiedosta. Mikäli asiakas on epävarma tai ei suoraan ymmärrä jotakin palveluun liittyvää, tulee asiakkaan olla yhteydessä yritykseen ennen tilauksen maksamista.

2.2 Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin yrityksen palveluihin. Yrityksellä on oikeus sulkea, lopettaa tai poistaa palvelu ilman erillistä ilmoitusta mikäli asiakas menettelee näiden sääntöjen vastaisesti.

§3. Yrityksen vastuu, velvollisuus sekä oikeus

3.1 Yritys on sitoutunut toimittamaan palvelun sellaisena, kun asiakkaan kanssa on tilaushetkellä sovittu.

3.2 Mikäli asiakas pystyy luotettavasti todistamaan alkuperäisellä maksutositteella, että palvelu ei vastaa tilattua palvelua on yritys velvollinen korjaamaan palvelun vastaamaan tilausta. Mikäli tämä ei ole mahdollista on yritys velvollinen korvaamaan asiakkaalle jäljellä olevan palvelun rahallisen arvon.

3.3 Mikäli palvelun puutteet aiheutuvat syystä, johon yritys ei voi etukäteen vaikuttaa, ennustaa tai varautua, on yritys vapautettu korvausvelvollisuudesta Asiakkaalle.

3.4 Palveluiden saatavuus saattaa vaihdella yrityksestä riippumattomista syistä, kuten tietoliikenneyhteyksien odottamattomasta katkeamisesta. Tästä johtuen yritys ei vastaa palvelun saatavuuden katkeamisesta.

3.5 Mikäli asiakas menettää, kadottaa, poistaa tai muuten vahingoittaa tiedostoja, vaikkakin yrityksestä riippuvasta syystä - ei yritys ole velvollinen korvaamaan tai palauttamaan tiedostoja. Asiakas on vastuussa, sekä asiakkaan tulee itse huolehtia tiedostojen varmuuskopioinnista, ellei muuta ole yrityksen kanssa kirjallisesti sovittu.

3.6 Yrityksellä on oikeus ilmoittaa havaitsemansa palvelun väärinkäyttö viranomaisille. Yritys ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan väärinkäytöstä viranomaisille.

3.7 Yrityksellä on oikeus jäädyttää, eli sulkea asiakkaan palvelu väliaikaisesti, koska tahansa, ilman erillistä ilmoitusta. Yritys on velvollinen tiedoittamaan mahdollisen jäädyttämisen, tai sulkemisen syy asiakkaalle 30 päivän kuluessa.

3.8 Yritys ei ole missään tapauksessa velvollinen korvaamaan mahdollisen jäädyttämisen tai sulkemisen aiheuttamia kuluja tai haittoja asiakkaalle.

3.9 Yritys on oikeutettu tutkimaan asiakkaan tietoja, sekä tiedostoja, mikäli epäilee asiakkaan rikkovan Suomen lakia tai yrityksen käyttöehtoja. Yrityksellä on oikeus luovuttaa tietoja viranomaisille.

3.10 Yritys on oikeutettu vaatimaan maksu tilatusta palvelusta ennen sen toimittamista.

§4. Asiakkaan vastuu, velvollisuus sekä oikeus

4.1 Asiakas sitoutuu antamaan ajantasaiset ja paikkaansa pitävät tiedot itsestään yritykselle. Mikäli asiakkaan tiedot muuttuvat kesken asiakassuhteen, on asiakkaan viipymättä ilmoitettava päivitetyt tiedot yritykselle sen tietojärjestelmään.

4.2 Mikäli asiakas ei onnistu noudattamaan kohtaa 4.1 on yrityksellä oikeus jäädyttää asiakkaan palvelu kunnes tiedot ovat korjattu.

4.3 Asiakas on itse yksin vastuussa palveluissa käytetyistä salasanoista, niiden vahvuudesta, vaihtamisesta sekä salassapidosta. Mikäli asiakkaan salasana tahallisesti tai tahattomasti pääsee leviämään, on asiakas itse vastuussa tästä aiheutuneista vahingoista

4.4 Asiakas on yksin velvollinen huolehtimaan että asiakkaan tiedot ja taidot riittävät palvelun käyttöön itsenäisesti. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus pyytää yritystä auttamaan tai hoitamaan palvelun käyttö asiakkaan puolesta - erikseen sovittua korvausta vastaan.

4.5 Asiakas on yksin vastuussa tuottamastaan sisällöstä. Yritys ei ole minkäänlaisessa vastuussa asiakkaan tuottamaan sisältöön liittyen.

§5. Rajoitettu ja kohtuullinen käyttö

5.1 Palvelu ei saa käyttää, sisältää, aiheuttaa tai hallinoida; 5.2. Yrityksellä on oikeus jäädyttää tai poistaa palvelu johon kohdistuu toistuvia palvelunestohyökkäyksiä tai tietomurtoja mikäli asiakas ei kykene korjaamaan osoitettuja virheitä määräaikaan mennessä.

§6. Tilauksen maksaminen, hinnan määräytyminen sekä tilauksen irtisanominen

6.1. Asiakkaan hyväksyessä tilauksen sekä käyttöehdot on asiakas velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun sopimuskauden ajaksi.

6.2. Tilauskausi voi olla palvelusta riippuen 1 kuukausi - 10 vuotta. Kuukauden pituudeksi määritellään virallisen kalenterikuukauden pituus, ja tilauksissa käytetään aikavyöhykkeenä Eurooppa / Helsinki.

6.3. Palvelun voi irtisanoa tilauskauden päätteeksi, tai sen aikana. Mikäli palvelu irtisanotaan tilauskauden aikana, ei palvelusta maksettuja rahoja palauteta, vaan palvelu jatkuu normaalisti tilauskauden loppuun.

6.4. Asiakkaan tulee maksaa seuraavan tilauskauden maksu edellisen tilauskauden aikana. Mikäli asiakas ei ole maksanut palvelua eräpäivään mennessä, on yrityksellä oikeus irtisanoa ja poistaa asiakkaan palvelu ilman erillistä ilmoitusta.

6.5. Yrityksellä on oikeus muuttaa palvelun hintaa tilauskauden aikana, ja muutos astuu voimaan seuraavan tilauskauden alusta. Yrityksen on ilmoitettava asiakkaalle hinnoittelun muutoksesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen uuden hinnoittelun astumista voimaan.

6.6. Lähtökohtaisesti 14 päivän internet-ostoihin kuuluva palautusoikeus ei koske yrityksen tarjoamia palveluita. Yrityksen tarjoamat palvelut ovat kulutustuotteita, joiden käyttö alkaa heti niiden aktivoitumisesta.

6.7. Erikseen mainituilla palveluilla on 14 päivän tyytyväisyystakuu. Hyvitämme palvelun hinnan ilman mitään syytä asiakkaan niin halutessa. Hyvityksestä vähennetään aina yritykselle aiheutuneet kulut. 14 päivän tyytyväisyystakuu ei koskaan, missään tilanteessa koske verkkotunnuksia.

§7. Käyttöehdot ja niiden soveltaminen

7.1. Yrityksellä on oikeus muokata sekä hallinoida näitä käyttöohjeita aina halutessaan, ilman erillistä ilmoitusta. Yritys ilmoittaa muuttuneista käyttöehdoista asiakkaille asiakasportaalissa tai sähköpostilla. Asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä muuttuneita käyttöehtoja. Tässä tapauksessa asiakkaan on irtisanottava palvelunsa.

§8. Käyttöehtojen pätemättömyys ja voimassaolo

8.1. Mikäli jokin kohta näissä ehdoissa ei ole pätevä, ei se tarkoita muiden kohtien, tai tämän tiedoston pätemättömyyttä.

8.2. Mikään tulostettu tai paikallisesti tallennettu versio näistä käyttöehdoista ei ole pätevä.

8.3. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan soveltuvin osin Suomen lakia.

8.4. Yritys pidättää kaikki oikeudet muutoksiin tässä tiedostossa.

Tämä dokumentti on julkaistu 24.01.2022. Päivitetty viimeksi 30.03.2022.